170  
         
قد به سانت  
         
دور مچ پا  
       
دور مچ دست  
         
         
         
  حداکثر وزن شما Kg  
         
  دور سینه سانتیمتر  
         
  دور بازو سانتیمتر  
         
  دور ساعد سانتیمتر  
         
  دور گردن سانتیمتر  
         
  دور ران سانتیمتر  
         
  دور ساق سانتیمتر