صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

آزمون اعتماد بنفس: چقدر اعتماد به نفس دارید؟


لطفا پرسشنامه را با دقت تکمیل فرمائید . بعد از تکمیل و کلیک بر روی گزینه ارسال نتیجه  بلافاصله با توجه به دامنه سنی شما به شما نمایش داده میشود

 

این نظرسنجی حاوی 2 سوال است.

چقدر اعتماد به نفس دارید؟

  هرگز به ندرت گاهی غالبا خیلی زیاد
دلم می خواهد دیگران مرا بیشتر تشویق کنند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
حس می کنم شغل من بیش از حد سخت است
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
درباره آینده احساس نگرانی می کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
بسیاری از مردم از من خیلی خوششان می آید
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
انرژی و ابتکار کمتری از دیگران دارم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
نمی دانم آیا تمام افکار من نرمال و طبیعی است ؟
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
از این که مورد تمسخر قرار بگیرم ، می ترسم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
دیگران از من زیباترند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
از سخنرانی در مقابل دیگران می ترسم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
بسیاری از کارهایی که به آن ها می پردازم غالباً اشتباه از آب در می آیند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
کاش می توانستم یاد بگیرم چگونه با دیگران به طور دلپذیر صحبت کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
ای کاش اعتماد به نفس بیشتری داشتم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
نمی دانم چگونه می توانم تایید بیشتری از ناحیه دیگرن به دست آورم ؟
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
بیش از حد فروتن هستم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
مغرور هستم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
بیشتر مردم نظر و عقیده درستی در مورد من ندارند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
کسی را ندارم که بتوانم مسایل ودرد دل های شخصی ام را با او درمیان گذارم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
مردم بیش از حد از من انتظار دارند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
مردم علاقه و توجه کافی به دستاوردهای من نشان نمی دهند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
به سادگی شرمنده می شوم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
احساس می کنم بیشتر مردم مرا درک نمی کنند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
در محیط اطراف خود احساس امنیت نمی کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
غالباً بدون دلیل احساس نگرانی می کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
وقتی وارد اتاقی می شوم که چند نفر در آن هستند احساس ناراحتی می کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
این احساس در من وجود دارد که مردم پشت سر من حرف می زنند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
روی هم رفته احساس آرامش و راحتی نمی کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
فکر می کنم که دیگران قادرند هر چیزی را بهتر و آسانتر از من دریابند
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
می ترسم چیزی ناگوار برای من اتفاق افتد
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
در مورد نحوه رفتار دیگران نسبت به خودم فکر می کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
ای کاش اجتماعی تر و با دیگران صمیمی بودم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
در بحث ها فقط زمانی صحبت می کنم که از صحت گفته خودم اطمینان داشته باشم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد
درباره آن چه که جامعه از من انتظار دارد فکر می کنم
هرگز
به ندرت
گاهی
غالبا
خیلی زیاد

مشخصات

محدوده سنی خود را مشخص نمائید