صفحه اصلی مجله

لیست سایر آزمونهای

تست تعیین میزان اضطراب


با استفاده از این تست میزان اضطراب شما تعیین میگردد. لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید و در پایان بر روی گزینه ارسال کلیک نمائید. نتیجه بلافاصله به شما نشان داده میشود

این نظرسنجی حاوی 3 سوال است.

تست تعیین سطح اضطراب

 

بسیار زیاد

زیاد

تا حد متوسط

کمی

هرگز

1 ) به خود اطمینان دارم؟

بسیار زیاد

زیاد

تا حد متوسط

کمی

هرگز

2 ) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم ؟

بسیار زیاد

زیاد

تا حد متوسط

کمی

هرگز

  بسیار آرام تا حدود زیادی تا حد متوسط کمی هرگز

آرامم

بسیار آرام
تا حدود زیادی
تا حد متوسط
کمی
هرگز
  هرگز بسیار کم تا حد متوسط خیلی همیشه

4 ) عصبی ام؟

هرگز
بسیار کم
تا حد متوسط
خیلی
همیشه

5 ) ناراحتم ؟

هرگز
بسیار کم
تا حد متوسط
خیلی
همیشه

6 ) بدنم همواره مرطوب است؟

هرگز
بسیار کم
تا حد متوسط
خیلی
همیشه

7 ) نفسم منظم است؟

هرگز
بسیار کم
تا حد متوسط
خیلی
همیشه

8 ) احساس تنش در معده ام دارم.

هرگز
بسیار کم
تا حد متوسط
خیلی
همیشه