29 اسفند 1391

Bompa

 

 

تئودور بومپا، مردی که علم تمرین در دنیا با توجه به تئوری های او دگرگون شده. از او به عنوان پدر علم تمرین دنیا یاد میشود و در ایران نیز افراد زیادی از مربیان و دانشمندان علوم ورزشی با کتابهای و مقالات این مرد بزرگ اشنایی دارند. این مقاله هدیه نوروزی مجله علوم ورزشی میباشد به جامعه علمی ورزش و ورزش دوستان و ورزشکاران

بله بسیاری از دانشمندان علوم ورزشی بخصوص در آمریکا در این زمینه اعلام داشته اند که من پایه گذار دوره های تمرینی در دنیا نمیباشم و من نیز در کتابهایم به آنها پاسخ داده ام که من تنها دوره بندی تمرینی را از روسیه گرفتم و به غرب آوردم