02 فروردين 1392

 

 

 

 

 

دانشمندان بر این اعتقادند که تمرینات کششی و نرمشی قبل از اجرای تمرینات ورزشی میتواند اثرات بسیار مفیدی برای افراد داشته باشد. از جمله این فواید میتوان به افزایش تدریجی در تعداد ضربان قلب، تنفس و نیز ترشح های لازمه برای فعالیتهای ورزشی و از جمله بهبود در جنبش پذیری مفاصل و نیز کاهش آسیب های مختلف گردد. بر اساس نتایج این تحقیقات است که توصیه میکنیم قبل از انجام هر فعالیت ورزشی و در آغاز به حرکات کششی و نرمشی که در اصطلاح ورزشی بدان گرم کردن اطلاق میگردد بپردازید.

در واقع باید بدانید که فعالیتهای گرم کردن در دو مرحله خلاصه میگردند. مرحله اول گرم کردن عمومی و مرحله دوم گرم کردن اختصاصی