22 اسفند 1391

یکی از مهمترین دغدغه هایی که بشر امروزی با آن سروکار دارد مبحث کم تحرکی و در نهایت بر هم ریختن تناسب اندام میباشد که متعاقب آن کاهش در راندمان کاری و خستگی زودرس و نیز تاثیرات روانی و اجتماعی زیادی را خواهیم داشت.